Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

Podle „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ sdělujeme následující údaje:

 

Správce osobních údajů:

Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace, nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov, IČO: 00486639 (dále jen „Městské kulturní středisko Holešov“)

 

Pojmy

Subjekt údajů - fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Pro „Městské kulturní středisko Holešov“„ jsou subjekty údajů zejména občané města Holešova“ a okolí, zúčastňujících se kulturních a vzdělávacích programů pořádaných „Městským kulturním střediskem Holešov“. Dále to jsou zaměstnanci „Městského kulturního střediska Holešov“, návštěvníci města Holešova, knihovny, informačního centra, kina, muzea, zámku, kovárny a synagogy.

 

Osobní údaj - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 

Identifikovatelnou fyzickou osobou - fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Citlivý údaj - zvláštní kategorie osobního údaje - osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

 

Zpracovatel osobních údajů - každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření „Městského kulturního střediska Holešov“ zpracovává osobní údaje. Jedná se zejména o organizace, které spravují informační systémy, další služby související s cestovním ruchem apod.

 

Účel zpracování osobních údajů - činnost, proces či aktivita, pro kterou je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat.

 

Titul zpracování osobních údajů - zásada zákonnosti (legálnosti) zpracování osobních údajů. „Městské kulturní středisko Holešov“ zpracovává pouze osobní údaje subjektů údajů, pro které bylo zmocněno zvláštním právním předpisem nebo na základě dobrovolného smluvního ujednání, ve svém oprávněném zájmu, veřejném zájmu anebo na základě svobodného a informovaného souhlasu od subjektu údajů.

 

Zdroje osobních údajů - fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, od kterého jsou osobní údaje získány. „Městské kulturní středisko Holešov“ získává osobní údaje zejména od občanů zúčastňující se kulturních a vzdělávacích programů pořádaných „Městským kulturním střediskem Holešov“ a od návštěvníků města Holešova.

 

Příjemce osobních údajů - fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty. „Městské kulturní středisko Holešov“ osobní údaje subjektů údajů poskytuje dalším příjemcům pouze na základě zákonných povinností svěřeným organizaci.

 

Zpracování osobních údajů - jakákoli operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Automatizované zpracování osobních údajů subjektů ani profilování subjektů „Městské kulturní středisko Holešov“ nepraktikuje.

 

Principy zpracování osobních údajů

„Městské kulturní středisko Holešov“ zpracovává zejména osobní údaje občanů města Holešova“ a okolí, zúčastňujících se kulturních a vzdělávacích programů pořádaných „Městským kulturním střediskem Holešov“. Dále to jsou samotní zaměstnanci „Městského kulturního střediska Holešov“, návštěvníci města Holešov, knihovny, informačního centra, kina, muzea, zámku, kovárny a synagogy apod. V této činnosti postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“.

 

Jedná se o tyto principy (zásady):

 

Zpracování osobních údajů

„Městské kulturní středisko Holešov“ zpracovává osobní údaje subjektů údajů na základě následujících právních titulů:

 

 

Plnění právní povinnosti

Na „Městské kulturní středisko Holešov“ se v rámci jeho působnosti vztahuje řada závazných předpisů ČR, kde plní právní povinnosti spojené s osobními údaji subjektů.

 

Plnění smlouvy

„Městské kulturní středisko Holešov“ zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely související s plněním smluvních vztahů obou smluvních stran.

 

Oprávněný zájem správce

Právní titul oprávněného zájmu „Městského kulturního střediska Holešov“ se uplatňuje u takových zpracování osobních údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva „Městského kulturního střediska Holešov“ nad zájmy či právy subjektu údajů a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů.

 

Souhlas

V případě, že „Městské kulturní středisko Holešov“ zpracovává osobní údaje subjektu pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Neudělení souhlasu či zúžení jeho rozsahu nemá vliv na plnění závazku. Udělený souhlas lze kdykoliv jednoduše zčásti nebo celý odvolat.

 

Práva subjektu

Subjekt údajů má právo na následující informace:

 

Všechny tyto informace jsou u jednotlivých účelů zpracování uvedeny v přehledu účelů zpracování.

 

Dále má subjekt údajů právo:

 

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro uplatňování práv subjektů je pověřená pracovnice:

Mgr. Dana Podhajská, public relations a marketing, podhajska@mks-holesov.cz, +420 571 160 889, +420 739 245 461