EN / DE

Seminář židé a Morava

 

Konání dne:22. 7. 2021
Místo konání:Zámek Holešov - sala terrena
Čas:09:00 - 14:00

 

 

Populárně naučný seminář pro zájemce o židovskou historii i veřejnost.

Lektoři a vystupující:

Vrchní zemský rabín Efraim Karol Sidon

Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. *  Tamás Visi  * Kamila Cmolová  *  Tereza Kautská / katedra judaistiky FF Univerzity Palackého Olomouc

Mgr. Pavel Kocman, Ph.D., vědecký pracovník, Pražské centrum židovských studií, katedra Blízkého východu, Univerzita Karlova, FF

ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D. /Česká republika – Národní archiv

PhDr. Filip Paulus / Česká republika – Národní archiv

Jiří A. Klimeš

Jakub Schwab – kantor ŽOB a podnikatel v cestovním ruchu

Ing. Karel Bartošek /Město Holešov, odbor kultury a památkové péče

Program semináře:

9,00 hod. – Zahájení semináře starostou města Mgr. R. Seifertem

 9,00 – 10,30hod.     1. blok semináře

10,30 – 11,00 hod.    přestávka

11,30 – 13,00            2. blok semináře

Coffee Break po celou dobu semináře.

15:00   Exkurze na hrad Kurovice pro lektory a posluchače semináře – odborná prezentace objektu, jeho historie a objevených hebrejských nápisů.

Mgr. J. Štětina, Dr. Dalibor Janiš, Dr. Daniel Soukup a Ing. Karel Bartošek.

ANOTACE k přednáškám:

  • Jiří A. Klimeš

19 dopisů Ben Uzielovi aneb "moravští" rabíni a my

Pomocí známého díla rabína S. R. Hirsche, které sepsal ještě předtím, než se stal zemským rabínem Moravy (Mikulov), pootevřeme dveře do světa rabínského učení, židovského života a myšlenkového světa na Moravě v 19. století. 19. století totiž bylo tavícím tyglíkem nejen ve většinové křesťanské společnosti, ale i v té židovské. A Moravou té doby prošly mnohé význačné rabínské osobnosti, které představovaly snad všechny vznikající směry v židovství. Díky dobovým pramenům, citátům a rabínskému pošťuchování uvidíme tento svět ne jako soubor učebnicových dat, ale jako živý a lidský proud, který čeří hladinu duchovního života ještě dnes. Na tuto výpravu jste srdečně zváni!

----------------------------------

  • Tamás Visi - Kamila Cmolová - Tereza Kautská - Daniel Soukup:  (1,5 hod.)

Rabín Šabtaj ben Meir ha-Kohen na Moravě ve světle responzí

Přednáška představí významného učence rabína Šabtaje ben Meira ha-Kohena ve světle dobových pramenů, s přihlédnutím k jeho halachické autoritě a na pozadí dějin moravských Židů v 17. století. Téma bude doprovozeno praktickou ukázkou studentek olomouckého Centra judaistických studií, které představí, jak je možné v současnosti kreativně pracovat s historickými prameny.  

  • Pavel Kocman, Ph.D., vědecký pracovník, Pražské centrum židovských studií, katedra Blízkého východu, Univerzita Karlova, FF

Protižidovská násilí a pogromy v Holešově: historické okolnosti a souvislosti

Město Holešov smutně proslulo třemi krvavými protižidovskými pogromy v letech 1774, 1899 a 1918, které jsou propojeny vnitřními souvislostmi. Nejedná se však o jediné excesy vůči Židům v tomto městě, v roce 1621 byla židovská čtvrť vypleněna vzbouřenými Valachy, v roce 1643 Švédy, což se odrazilo v dobové hebrejské elegii. Smutnou roli měl sehrát Žid z Holešova ve smyšleném spisku o rituální vraždě v Kadani z roku 1650. Přednáška osvětlí historické okolnosti těchto událostí a pokusí se najít souvislosti mezi některými z nich.

 

--------------------------------------------------------------------------

  • Jakub Schwab

Osud Reginy Ehrlichové, narozené v roce 1863 v Holešově

Hlavním předmětem referátu je představit život a osud Reginy, pocházející z významné holešovské rodiny Ehrlichů, která opustila Holešov ve velmi mladém věku směrem do Ostravy a již se sem nikdy nevrátila. Na rozdíl od dalších potomků rodiny tudíž není její jméno uvedeno ani v hromadném epitafu, který byl na jeden z rodinných náhrobků na holešovském židovském hřbitově doplněn po skončení 2. světové války. Protože jsem sám Regininým praprapravnukem, chtěl bych dále pohovořit i o cestě, která mě přivedla k zájmu o rodinnou historii, korunovanou příběhem o nalezení hrobů Regininých rodičů.

  • Jakub Schwab

Židovský cestovní ruch v Holešově

Rabín Šach je v židovské tradici považován za jednoho z předních učenců nejen ve své době, ale i časů následujících až do dnešních dnů. S tím souvisí i vzrůstající zájem tradičních Židů o návštěvu místa jeho posledního odpočinku v Holešově. Protože se židovským cestovním ruchem zabývám více než dvacet let, rád bych přednesl svůj pohled na fenomén poutníků k Šachovu hrobu v kontextu nejen Čech a Moravy, ale i celé střední Evropy.

 

Ing. Karel Bartošek – Příběhy translokace židovského obyvatelstva v Holešově.